Legal Insights

February 17, 2015

Geskille met jou regspersoon: Eienaars se remedies

Ons kantoor het onlangs ‘n aangeleentheid hanteer waarin die trustees van die regspersoon van ‘n sekere deeltitelskema ‘n wiel van die motor van een van die […]
February 17, 2015

Disputes with Body Corporate: Homeowners’ remedies

Our office recently dealt with a matter where the trustees of the body corporate of a certain sectional title scheme clamped the wheel of the car […]
October 6, 2014

Informele besluite deur Huiseienaarsverenigings

Die meeste huiseienaarsverenigings het streng voorskrifte wat die estetiese voorkoms van geboue binne die landgoed betref. Dit sluit gewoonlik heinings en ander kleiner aanbouings in, wat […]
October 6, 2014

Informal decisions by Homeowners’ Associations

Many homeowners’ associations have strict requirements concerning the aesthetic appearance of buildings on the estate. These include fences and other smaller additions that are not always […]
October 6, 2014

Vruggebruik (usufruct), gebruiksreg (usus) en habitatio: Wat is die verskil?

Vruggebruik, gebruiksreg en habitatio is persoonlike serwitute. Hierdie serwitute word soms as instrument in boedelbeplanning gebruik om boedelbelasting te verminder, maar testateurs besef nie altyd wat […]
October 6, 2014

Usufruct, usus and habitatio: What is the difference?

Usufruct, usus and habitatio are personal servitudes. These servitudes are sometimes considered as an estate planning tool to reduce estate duty, but testators don’t always realise […]
September 9, 2014

Capital gains tax and the sale of a property

Capital Gains Tax was introduced on 1 October 2001. Capital Gains Tax is payable on the profit a seller makes when disposing of his property. What […]
September 9, 2014

Kapitaalwinsbelasting en die verkoop van ‘n eiendom

Kapitaalwinsbelasting het in werking getree op 1 Oktober 2001. Kapitaalwinsbelasting is betaalbaar op die wins wat ‘n verkoper maak wanneer sy eiendom verkoop word. Wat beteken […]
September 9, 2014

Estate agents commission

Selling a home is one of the biggest financial decisions a person can make and an estate agent, to whom commission will be payable, is usually […]
September 9, 2014

Eiendomsagente-kommissie

Die verkoop van ‘n huis is een van die grootste finansiële besluite wat ‘n mens kan neem en ‘n eiendomsagent, aan wie kommissie betaalbaar sal wees, […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X